ข่าวแรงงาน

คสรท.และสรส.ยื่นUN เสนอวัคซีนโควิด-19สำหรับประชากรโลก

คสรท.และสรส.เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมเป็นกลไกหลักในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้มวลมนุษยชาติเข้าถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เข้าถึงวัคซีนป้องกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมพร้อมกับยกเลิกระบบสิทธิบัตร ยา และวัคซีนป้องกันโรค ให้ประเทศที่มีความพร้อมสามารถผลิตวัคซีนได้อย่างเสรี สำหรับประเทศไหนที่ไม่มีความพร้อม ฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอ ก็ให้องค์การสหประชาชาติ เข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจรัฐบาล หลังตัด – ลดงบประมาณปี65 ด้านสวัสดิการสังคม ทำเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าหล่นหาย

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจของรัฐบาล (ร่าง)พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 งบประมาณด้านสวัสดิการสังคม ถูกตัด – ลดลง ขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤต แถมด้วยการตกหล่น! นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ..

วันกรรมกรสากล แรงงานนอกระบบ แถลงเรียกร้องรัฐมีมาตรการแก้วิกฤตโควิด-19 พร้อมปฏิรูปประกันสังคม

วันที่ 1 พฤาภาคม 2564 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานสากล 2564 ในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีเนื้อหาและข้อเรียกร้อง

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน ยื่น 7 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้าง ยื่นรัฐมนตรีแรงงาน 7 ข้อ ให้รับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 เร่งร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ แก้เพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยกเว้นภาษีเงินก้อนสุดท้ายเมื่อเกษียณอายุ แก้ปัญหาลูกจ้างเหมาค่าแรง ปฏิรูปประกันสังคม ออกฎหมายส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จัดระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจให้เทียบเคียงราชการ 

1 2 3 4 394