เครือข่ายฯภาคประชาชน นับถอยหลัง รัฐบาลอนุมัติ สวัสดิการเด็กเล็ก 600 บาทถ้วนหน้า

เวทีที่ 2 เครือข่ายนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 450 องค์กร พร้อมนับถอยหลัง หวังรัฐบาลอนุมัติ สวัสดิการเด็กเล็ก 600 บาทถ้วนหน้า ด้านเทศบาลนครยะลานำร่อง sandbox ลงระบบตั้งแต่แม่ตั้งท้อง ในขณะที่เทศบาบนครหาดใหญ่ ไม่รอส่วนกลาง ใช้ โรงเรียน วัด มัสยิด ดูแลเด็ก ด้านชาวเกาะ ร้อง อบจ.พังงา หามาตรการช่วยเหลือเด็กเล็กบนเกาะ ที่ยังไม่มีใครดูแล

เครือข่ายฯ นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าฯ ประสานเสียง เชื่อมร้อยผู้คนด้วยการดูแลเด็ก ในทุกเครือข่าย เด็กทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ คนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ ประสานเสียงเด็กทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ พร้อมเชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อผลักดันนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า
สำหรับในช่วงบ่ายของเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นเวทีเสวนา ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อน และข้อเสนอรูปธรรม กรณีศึกษาบทเรียนที่ดี

กมธ. สวัสดิการสังคม ย้ำชัด รัฐบาลไม่ควรตัดงบฯ รายหัวเด็กเล็ก ระบุ รัฐให้งบซื้ออาวุธมากกว่างบพัฒนาเด็ก เพื่อการลงทุนในมนุษย์ ด้านเครือข่ายฯเด็กเล็กถ้วนหน้า ยังรอรัฐบาลอนุมัติงบเพื่อเด็ก 4 ล้านคน

ประธานกมธ.สวัสดิการสังคม ย้ำชัด รัฐบาลไม่ควรตัดลดงบประมาณเด็กเล็กถ้วนหน้า ที่เป็นงบประมาณรายหัว ระบุรัฐให้งบฯ ซื้ออาวุธกว่า 2 แสนล้านบาท แต่ไม่ให้งบฯสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าแค่ 2 หมื่นกว่าล้าน ที่จะสนับสนุนเด็กได้ถึง 4 ล้านคน ด้านประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าฯ ยังรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลในวันที่ 30 เมษายนนี้ ว่าเด็ก 4 ล้านคนจะได้ 600 บาทถ้วนหน้าหรือไม่ ย้ำทุกพรรคฯช่วงหาเสียงมีนโยบายสวัสดิการเด็ก แต่ไม่ปรากฎงบประมาณนี้ในนโยบายของรัฐบาล

แรงงานนอกระบบ โอดไร้เงา รมต.วราวุธ รับข้อเสนอหนุนเบี้ยสูงอายุ1,000 บาทถ้วนหน้า

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ บุกพม.ยื่นหนังสือเสนอปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทถ้วนหน้าในปี2567 และเพิ่มเป็น 2,000 บาทในปี 2568 หลังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ โดยรมต.วราวุธ มีมติเห็นด้วยเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทถ้วนหน้า

แรงงานนอกระบบ นัดพบรมต.วราวุธ หารือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1พันบาทถ้วนหน้า ทันที

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ นัดพบรัฐมนตรีพม.เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000 บาทถ้วนหน้า เสนอปี2568 เพิ่มเบี้ย 2,000 บาทถ้วนหน้าทันที วันที่ 11 เม.ย. เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์

มติครม.ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะกิจการโรงแรม ระดับ 4 ดาวขึ้นไป นำร่อง 10 พื้นที่

มติคณะรัฐมนตรี ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำโรงแรม ระดับ 4 ดาว และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง ในเขตพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเป็นอัตราวันละ 400 บาท

สสรท. และสรส.ยื่นหนุนรมว.แรงงาน ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากัน พร้อมเสนอปรับขึ้น 492 บาททั่วประเทศ

27 มีนาคม  2567 สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ได้ยื่นหนังสือผ่านนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ เรื่อง ขอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน

เร่ง ครม. พิจารณาคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ทำงานไม่เกิน 8 ชม.ต่อวัน

เร่ง ครม. พิจารณากฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ทำงานไม่เกิน 8 ชม. ต่อวัน จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และลาคลอดได้ 98 วัน หลัง รมต.พิพัฒน์ ส่งเข้า ครม.แล้ว

แรงงานนอกระบบ ร้องรัฐมนตรีแรงงาน แก้ปัญหา บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

6 องค์กรแรงงานนอกระบบยื่น 5 ข้อเรียกร้อง ให้รัฐมนตรีแรงงานแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และช่วยสงเสริมอาชีพ

8 มีนาวันสตรีสากล สสรท. และสรส.ยื่นข้อเรียกร้องแก้ปัญหาแรงงาน 11 ข้อ

วันสตรีสากล องค์กรแรงงานเสนอทวง 8 ข้อเรียกร้องเดิม เติมข้อเรียกร้องใหม่อีก 3 ข้อเร่งด่วน ย้ำรัฐบาลแก้ปัญหาแรงงานหญิง

แรงงานย่านรังสิต และเครือข่ายต่างๆ แถลง 6 ข้อเรียกร้อง วันสตรีสากล ปี 2567

แรงงานเสนอลาคลอด 180 วัน คู่ชีวิตลาเพื่อเลี้ยงลูกได้ รัฐต้องทำหน้าที่เป็น “หลักประกัน” คุ้มครองสิทธิแรงงานของแรงงานทุกเพศ ยกเลิกนโยบาย กฎหมาย ธรรมเนียม ที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศ แก้ปัญหาการคุกคาม-ล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว เพิ่มสิทธิลาเมื่อมีประจำเดือน แจกจ่ายผ้าอนามัยฟรี ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

แรงงาน 26 องค์กร ยื่นสนับสนุนรัฐ ลงนามILO ฉบับที่ 87 และ98

เครือข่ายขับเคลื่อนอนุสัญญาILO8798 จำนวน 26 องค์กร ร่วมยื่นหนังสือ ขอสนับสนุน การลงนามให้สัตยาบัน ไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ98 ทั้ง 2 ฉบับ

1 2 3 206