Wasana Lamdee

ศาลสั่งจำคุก 12 ปี แก๊งค้ามนุษย์ พร้อมชดใช้เงิน 1,256,240 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น สั่งจำคุก 12 ปี แก๊งค้ามนุษย์บังคับเด็กขายดอกไม้ถนนข้าวสารพร้อมชดใช้เงิน 1,256,240 บาท

องค์กรสากล จวกไทยยังละเมิดสิทธิแรงงาน ร้องให้แก้กฎหมายแรงงาน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) องค์กรสหภาพแรงงานสากล ขบวนการแรงงาน และ นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ไทยแก้กฎหมายแรงงานและการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO

คสรท.ทวงนโยบายค่าแรง 425 บาท

คสรท. ขอพบรมว.แรงงาน ทวงข้อเรียกร้อง พร้อมยื่นประเด็นเร่งด่วนทั้งค่าจ้างขั้นต่ำ ประกันสังคม ย้ำตามนโยบายหาเสียง “หม่อมเต่า”ค่าจ้างรอก่อน โบ่ยให้ปลัดตัดสินใจ ต้องดูความพึงพอใจของคนส่วนใหญ่

เครือข่ายผู้หญิง วิพากษ์นโยบายรัฐบาล ยังลอยไม่เป็นรูปธรรม

เครือข่ายผู้หญิง จัดวิพากษ์นโยบายรัฐ พร้อมเสนอสวัสดิการถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

การปรับตัวของสหภาพแรงงาน-ตัวอย่างความสำเร็จจากต่างประเทศ “กรณีศึกษา สหภาพแรงงาน…การรณรงค์นโยบาย…ความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง”

การปรับตัวของสหภาพแรงงาน-ตัวอย่างความสำเร็จจากต่างประเทศ “กรณีศึกษา สหภาพแรงงาน…การรณรงค์นโยบาย…ความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง”

คสรท.และสรส. แถลงหนุนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก ยกเลิกผังเมือง และทบทวนโครงการEEC

กลุ่มแรงงาน แถลงการณ์ถึงรัฐบาลให้ “หยุด ทบทวนโครงการ EEC ยกเลิกการทำผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งแสดงจุดยืน ขอสนับสนุนการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อความเป็นธรรมของพี่น้อง “เครือข่ายเพื่อนตะวันออก”

1 2 3 170