Wasana Lamdee

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจรัฐบาล หลังตัด – ลดงบประมาณปี65 ด้านสวัสดิการสังคม ทำเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าหล่นหาย

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจของรัฐบาล (ร่าง)พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 งบประมาณด้านสวัสดิการสังคม ถูกตัด – ลดลง ขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤต แถมด้วยการตกหล่น! นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ..

วันกรรมกรสากล แรงงานนอกระบบ แถลงเรียกร้องรัฐมีมาตรการแก้วิกฤตโควิด-19 พร้อมปฏิรูปประกันสังคม

วันที่ 1 พฤาภาคม 2564 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานสากล 2564 ในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีเนื้อหาและข้อเรียกร้อง

ประวัติศาสตร์ของนโยบายและการบริหารแรงงาน ในสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม (2491-2500)

บทบาทของรัฐบาลไทยสมัย ป. พิบูลสงคราม แสดงให้เห็นว่าชนชั้นปกครองไม่มีมุมมองต่อแรงงานในฐานสิทธิมนุษยชนและความต้องการพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต แต่มองบนฐานการกุศลและบริจาคทานเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาในการประทังชีวิตอยู่ต่อไปวัน ๆ อีกทั้งมองว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน เป็นภัยความมั่นคงประเทศและกระทบต่อเสถียรภาพการปกครอง วิธีคิดเช่นนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เหมือนกับกรณีของอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 จึงสรุปประเด็นควรขบคิดและนำเป็นบทเรียนต่อการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทยต่อไปที่ไม่ได้มีความหมายจำกัดเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการประเภทโรงงาน แต่ขบวนการแรงงานหมายถึงคนทุกกลุ่ม สาขาอาชีพ และพื้นที่

1 2 3 203