Wasana Lamdee

แรงงานภาคบริการโรงแรม เสนอรัฐใช้เงินฟื้นฟูสร้างงาน เชื่อช่วยเศรษฐกิจได้

แรงงานภาคบริการ โรงแรม เสนอรัฐแก้ปัญหาให้ตรงจุด เชื่อเงินฟื้นฟูช่วยได้หากทำให้เกิดการจ้างงาน เงินก็สะพัด เศรษฐกิจฟื้นแต่ต้องทำเร็ว หากช้าจะบานปลาย

สหภาพแรงงาน ชวนมองหลังโควิด-19 การจ้างงานแบบใหม่ ซ้ำเติมลูกจ้าง

สหภาพแรงงาน ชวนมองการจ้างงานแบบใหม่หลังโควิด-19 ทำให้ขาดความมั่นคง และไร้การคุ้มครองคนทำงาน พร้อมเสนอรัฐควรปรับมาตรการกฎหมายให้เท่าทัน ต้องฟื้นฟูอาชีพ พัฒนาทักษะเพื่อเสริมอาชีพสำรอง และส่งเสริมการออม

ผลพวงโควิด ทำคนท้องตกงาน-ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่ม

ผู้นำแรงงานหญิง ย้ำผลพวงโควิดกระทบหนักทั้งระบบ ฉวยเลิกจ้างคนท้อง ไร้การคุ้มครองทางกฎหมาย สส.หญิง เสนอร่วมกันแก้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานถึงรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 จัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า  โควิดซ้ำผลกระทบการปิดเมืองเกิดความรุนแรงในครอบครัวหนักสุดทำร้าย และข่มขืนลูก ด้านองค์กรพัฒนาเอกชนเสนอรัฐต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ฟื้นฟูแรงงานทั้งระบบ โดยเฉพาะในเมืองกระทบมาก ผู้แทนรัฐแจงต้องช่วยกันดูแล แม้มีระบบ มีกฎหมาย แต่ต้องมีคนส่งเสียง จะได้ตรวจสอบ

ผู้นำแรงงาน ห่วงตกงานหางานไม่ได้ เสนอรัฐฟื้นฟูการจ้างงานเพื่อความมั่นคง

สาวิทย์ ชี้การช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย คนที่มีอาชีพไม่มั่นคง คนตกงาน ว่างงาน น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญ ควรเป็นประเด็นหลัก ให้รีบฟื้นฟูอาชีพใหม่เพื่อสร้างงานที่มั่นคง

นักวิชาการชี้ รัฐเตรียมแผนฟื้นฟูด้านเทคโนโลยีใหม่เอกชน ดันคนงานตกงานเพิ่ม

อ.นภาพร กังวลแผนฟื้นฟูเตรียมส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูงทันสมัย ให้ภาคเอกชน ทำคนว่างงานจำนวนมาก เสนอรัฐรับมือเตรียมรองรับช่วยเหลือ ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสำหรับแผนฟื้นฟู

อ.กิริยา หวั่นแผนฟื้นฟูไม่สนองการจ้างงาน ย้ำโควิดทำความเหลื่อมล้ำสูง

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ หวั่นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คนว่างงานยังไร้ทิศทาง หลังการเยียวยา 3 เดือนจบ แต่การฟื้นฟู โครงการซ้ำเดิม ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจตกต่ำ แม้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจน หากแต่เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูง

1 2 3 192