สหภาพคนทำงานยื่น 11 ข้อ พิจารณางบประมาณ65 ลดความเดือดร้อนประชาชน

สหภาพคนทำงานได้รวมตัวกันบริเวณประตู 4 หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อข้อเรียกร้อง 11 ข้อ เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธิ์ จันทรโอชา เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

แรงงานประมงเฮ หลังพนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลังแก่ลูกจ้าง

เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง (FRN) ได้รับชัยชนะในการร้องเรียน หลังพนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างให้จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลังแก่ลูกจ้าง

สร.รฟท.ร้องศาลปกครอง ให้พิจารณาคดีการจ่ายค่าชดเชยบริษัทโฮปเวลล์ใหม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสร.รฟท. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับคดีการจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี คำวินิจฉัย ที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

คสรท.และสรส.ยื่นUN เสนอวัคซีนโควิด-19สำหรับประชากรโลก

คสรท.และสรส.เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมเป็นกลไกหลักในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้มวลมนุษยชาติเข้าถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เข้าถึงวัคซีนป้องกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมพร้อมกับยกเลิกระบบสิทธิบัตร ยา และวัคซีนป้องกันโรค ให้ประเทศที่มีความพร้อมสามารถผลิตวัคซีนได้อย่างเสรี สำหรับประเทศไหนที่ไม่มีความพร้อม ฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอ ก็ให้องค์การสหประชาชาติ เข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจรัฐบาล หลังตัด – ลดงบประมาณปี65 ด้านสวัสดิการสังคม ทำเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าหล่นหาย

เครือข่ายเด็กเท่ากัน ถามหาความจริงใจของรัฐบาล (ร่าง)พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 งบประมาณด้านสวัสดิการสังคม ถูกตัด – ลดลง ขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญวิกฤต แถมด้วยการตกหล่น! นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ..

วันกรรมกรสากล แรงงานนอกระบบ แถลงเรียกร้องรัฐมีมาตรการแก้วิกฤตโควิด-19 พร้อมปฏิรูปประกันสังคม

วันที่ 1 พฤาภาคม 2564 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานสากล 2564 ในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีเนื้อหาและข้อเรียกร้อง

ประวัติศาสตร์ของนโยบายและการบริหารแรงงาน ในสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม (2491-2500)

บทบาทของรัฐบาลไทยสมัย ป. พิบูลสงคราม แสดงให้เห็นว่าชนชั้นปกครองไม่มีมุมมองต่อแรงงานในฐานสิทธิมนุษยชนและความต้องการพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต แต่มองบนฐานการกุศลและบริจาคทานเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาในการประทังชีวิตอยู่ต่อไปวัน ๆ อีกทั้งมองว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน เป็นภัยความมั่นคงประเทศและกระทบต่อเสถียรภาพการปกครอง วิธีคิดเช่นนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เหมือนกับกรณีของอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 จึงสรุปประเด็นควรขบคิดและนำเป็นบทเรียนต่อการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทยต่อไปที่ไม่ได้มีความหมายจำกัดเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการประเภทโรงงาน แต่ขบวนการแรงงานหมายถึงคนทุกกลุ่ม สาขาอาชีพ และพื้นที่

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน ยื่น 7 ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้าง ยื่นรัฐมนตรีแรงงาน 7 ข้อ ให้รับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 เร่งร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ แก้เพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยกเว้นภาษีเงินก้อนสุดท้ายเมื่อเกษียณอายุ แก้ปัญหาลูกจ้างเหมาค่าแรง ปฏิรูปประกันสังคม ออกฎหมายส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จัดระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจให้เทียบเคียงราชการ 

คสรท.ตบเท้ายื่นข้อเรียกร้องในวันกรรมกรสากลทั่วประเทศ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) เข้ายื่นหนังสือจำนวน 22 ข้อ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัดได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกัน

1 2 3 103