Just Transition

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน ประสบการณ์จากเยอรมัน” ตอนที่ 1 “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว”

แม้ว่า จะไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว แต่ว่า ก็ไม่ควรละเลยเรื่องคุณค่าของแรงงานเหล่านั้นที่เคยผลิตไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ การที่สหภาพแรงงานสากลลุกมาปกป้องสมาชิกด้วยการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงานด้วย ซึ่งJust Transition ต้องเป็นธรรมและมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย

วันงานที่มีคุณค่า แรงงานยื่นหมื่นชื่อ ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

วันงานที่มีคุณค่า คสรท. สรส.และเครือข่ายแรงงาน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day โดยชูประเด็นเรียกร้อง คือ ขอให้รัฐบาลยกเลิกการจ้างงานที่มีคุณค่า ส่วนเครือข่ายแรงงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม หรือ Just transition ยื่นข้อเสนอภาวะโลกร้อนเช่นกัน

ภาวะโลกร้อนของภาคธุรกิจ “ระบบคัดออก”ผลกระทบต่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียว และพบว่านโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ก่อผลกระทบทำให้การจ้างงานลดลงในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นต้น

“7 ปรากฎการณ์ลงทุนจากต่างประเทศ” บีโอไอสุดปลื้ม คนงานสุดแป้ก นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าผงาด หุ่นยนต์แทนที่ และทาง (ไม่) รอดของสหภาพแรงงานไทย

ต้นเดือนกรกฎาคม 2561นักลงทุนและ คณะจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหารือเรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การตีความคำว่า “งานในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 11/1 ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541” และ ความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

แรงงานสยามโตโยต้า จัด“ภาวะโลกร้อนคืออะไร เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน “ภาวะโลกร้อนคืออะไร เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน”

กลุ่มแรงงานยานยนต์ เห็นด้วยแก้ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่การเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม

กลุ่มพลังเพื่อนแรงงาน จัด“ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน & Just Transition” เสนอต้องช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยสหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วม เสนอการเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม ต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน พร้อมเสนอจัดสวัสดิการดูแลแรงงานอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่อกว่าตอนมีงานทำ

1 2 3 4 5