ภาวะโลกร้อนของภาคธุรกิจ “ระบบคัดออก”ผลกระทบต่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียว และพบว่านโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ก่อผลกระทบทำให้การจ้างงานลดลงในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นต้น

“7 ปรากฎการณ์ลงทุนจากต่างประเทศ” บีโอไอสุดปลื้ม คนงานสุดแป้ก นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าผงาด หุ่นยนต์แทนที่ และทาง (ไม่) รอดของสหภาพแรงงานไทย

ต้นเดือนกรกฎาคม 2561นักลงทุนและ คณะจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหารือเรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การตีความคำว่า “งานในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 11/1 ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541” และ ความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

แรงงานสยามโตโยต้า จัด“ภาวะโลกร้อนคืออะไร เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน “ภาวะโลกร้อนคืออะไร เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน”

กลุ่มแรงงานยานยนต์ เห็นด้วยแก้ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่การเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม

กลุ่มพลังเพื่อนแรงงาน จัด“ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน & Just Transition” เสนอต้องช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยสหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วม เสนอการเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม ต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน พร้อมเสนอจัดสวัสดิการดูแลแรงงานอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่อกว่าตอนมีงานทำ

ภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมใหม่ผลกระทบต่อแรงงาน

“ ภาวะโลกร้อน…..คืออะไร…..เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” ผู้เข้าร่วมสะท้อนอุตสาหกรรมบางส่วนกระทบ หากเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมหากปรับเปลี่ยน

ถกโลกร้อน พบนายจ้างปรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมเซพคอสต์ – ลดพนักงาน

ลูกจ้างยานยนต์ เปิดทุนเริ่มปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่ ถูกงด OT แต่ไม่เลิกจ้าง ที่ออกเพราะรายได้หดไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต นายจ้างเน้น นำเทคโนโลยีใหม่มาลงทุน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจในการผลิตที่สู้ประเทศต่างๆได้ โอดปรับค่าจ้างขึ้นต้องเซฟคอสต์ถึงลดคน

แรงงานวัสดุก่อสร้าง-เครื่องเรือน อบรมปัญหาโลกร้อน เสนอรัฐดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย อบรมปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม พร้อมระดมข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านรัฐต้องดูแล

สภาแรงงานยานยนต์ ถกภาวะโลกร้อน ถึงผลกระทบต่อแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน  “ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” พร้อมหาทางแนวทางร่วมช่วยลดทั้งส่วนบุคคล นายจ้าง และรัฐ

สรุปอบรมแกนนำเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

Just Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม การขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานในต่างประเทศ ได้มีการผลักดันไว้คือ ภาระการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องไม่โยนให้กับคนกลุ่มเดียว นโยบายเพื่อลดภาวะโลกร้อนต้องมีความเป็นธรรมต่อคนงาน นั่นคือ ช่วยสร้างงานที่ดี เป็นงานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองทางสังคม

ภาวะโลกร้อนคืออะไร… เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน?

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม-แรงงาน ให้ความรู้ผู้นำแรงงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ชี้กระทบแหล่งอาหาร การเกษตร และแรงงาน หลังการปรับเทคโนโลยีใหม่ ตามนโยบายสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ ตามข้อตกลงปารีส และเกียวโต ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มศักยภาพแรงงาน

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่นี้เพื่อใคร?

การที่โลกมีการกล่าวถึงเรื่องภาวะโลกร้อน มีการนำเสนอให้มีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อก้าวสู้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดที่ลดมลพิษต่อโลก หรือแม้กระทั้งการใช้คำรณรงค์ให้ “หยุดทำร้ายโลก” หรือ กระทั้งว่า “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว” jobs and clean energy  งานที่ใช้พลังงานสะอาด การเคลื่อนไหวขององค์กรทั่วโลกเรื่อง Justtrasition ให้มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

1 2 3