Green Jobs – งานสีเขียว “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว”

Green Jobs (งานสีเขียว) หรืองานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานที่แรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ช่วยปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพลดการใช้พลังงานวัสดุและการใช้น้ำผ่านทางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงลดคาร์บอน

เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์ของขบวนการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคนงานนับล้านที่กำลังพึ่งพารายได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล? และเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนที่เศรษฐกิจพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง?

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เพื่อแรงงาน

Just transition –Why-We-Need look-We leap หรือการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ทำไมต้องทำแบบก้าวกระโดด ถึงการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ต้องคำนึงถึงความต้องการของการเปลี่ยนแปลง ของแรงงาน และการสร้างงานที่ดี มีคุณภาพ

ILO กำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน งานที่มีคุณค่า และงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน

คนงานรถไฟเพื่อ “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม”

การรณรงค์ของ Railroad Worker United (RWU) องค์กรรวมของคนงานรถไฟในอเมริกาเหนือ ยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม) เพื่อคนงาน

Just Transition – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม: ลดโลกร้อน ลดผลกระทบการจ้างงาน

Just Transition หรือ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เป็นกรอบที่ได้รับการพัฒนาโดยขบวนการสหภาพแรงงานสากล เพื่อให้ครอบคลุมการแทรกแซงทางสังคมที่จำเป็น เพื่อรักษาตำแหน่งงานและวิถีชีวิตของแรงงาน เมื่อเศรษฐกิจกำลังขยับตัวไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน ที่หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและความท้าทายอื่น ๆ

สู่เศรษฐกิจสีเขียว – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่ก็มีความกังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงาน รวมทั้งการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว จึงได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน” หรือ Just Transition ขึ้น

1 2 3