คสรท. แถลง ค้านขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 เป็น 60 ปี

คสรท. จัดแถลงข่าว คัดค้าน! การขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตน จากอายุ 55 เป็น 60 ปี

​นักวิชาการชี้แรงงานมีประวัติศาสตร์ แต่ถูกทำให้เลือนหาย

วงเสวนา “แรงงานอยู่ตรงไหนในประวิติศาสตร์ชาติไทย” ทั้งผู้นำแรงงาน นักวิชาการสรุปตรงกัน แรงงานต้องช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ หลังพบว่าประวัติศาสตร์แรงงานมีแต่ไม่ถูกบันทึก รัฐ-สังคมไม่สนใจ

สู่เศรษฐกิจสีเขียว – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่ก็มีความกังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงาน รวมทั้งการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว จึงได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน” หรือ Just Transition ขึ้น

WeMove ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย

สิทธิเสรีภาพของบุคคล สิทธิชุมชน ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และการมรส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนทุกเพศ­ในทุกมิติ ทุกระดับ ต้องเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของรัฐธรรม­นูญ

นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

นักข่าวพลเมือง ตอน ความหวังแรงงานในปี 2559

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 3 ม.ค. 59

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการสร้างสวัสดิการแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้เท่าเทียมกันที่เป็นข้อเสนอด้านแรงงาน และได้พูดคุยกับตัวแทนแรงงานถึงสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในปีใหม่ ปี 2559
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

นักข่าวพลเมือง ตอน เรียนร่วมเด็กข้ามชาติกับเด็กไทย

โรงเรียนบ้านบางคอย และโรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กข้ามชาติเข้าเรียนมีทั้งเด็กเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งติดตามพ่อแม่ที่มาขายแรงงานในจังหวัดชุมพรเข้ามาเรียนในชุมชน ซึ่งการเรียนการสอน เรียนร่วม คือในทุกชั้นเรียนจะมีเด็กข้ามชาติเรียนกับเด็กไทย

25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ

กองทุนประกันสังคมมีเงินกว่า 1.3 ล้านล้านบาท สมาชิกผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคน ครบรอบ 25 ปี ประกันสังคมต้องปฏิรูปสู่ความเป็นอิสระ “ความเป็นอิสระ มีส่วนร่วม ครอบคลุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือความมั่นคงและยั่งยืนของระบบประกันสังค­มของไทย”

เรียกร้องให้มีศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ

รายการข่าวค่ำ สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558
แม่บางคนที่ลูกยังเล็กอาจจะยังไม่มีทางเลือกมากนัก ถ้าจะลาออกไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็ไม่มีรายได้ ถ้าไปทำงานก็ต้องเสียค่าเลี้ยงดูให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กและไม่มีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก ทางเลือกของแม่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำอาจจะมีมากขึ้นถ้ามีศูนย์เลี้ยงเด็กอยู่ในที่ทำงาน

นักข่าวพลเมือง ตอน แรงงานคนไร้บ้าน

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558

แม้ภาครัฐจะมีนโยบายหลายด้านเพื่อดูแลคนไร้บ้าน อย่างเช่น สร้างที่พักพิงบ้านอิ่มใจ บ้านไมตรี เพื่อสนับสนุนที่อยู่อาศัย แต่การพึ่งตนเอง…จากการทำงานหารายได้ ยังเป็นสิ่งที่คนรักอิสระกลุ่มนี้ต้องการความมั่นคงด้วยเช่นกัน

1 2 25