วิดีโอแรงงาน

คสรท. แถลง ค้านขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 เป็น 60 ปี

คสรท. จัดแถลงข่าว คัดค้าน! การขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตน จากอายุ 55 เป็น 60 ปี

​นักวิชาการชี้แรงงานมีประวัติศาสตร์ แต่ถูกทำให้เลือนหาย

วงเสวนา “แรงงานอยู่ตรงไหนในประวิติศาสตร์ชาติไทย” ทั้งผู้นำแรงงาน นักวิชาการสรุปตรงกัน แรงงานต้องช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ หลังพบว่าประวัติศาสตร์แรงงานมีแต่ไม่ถูกบันทึก รัฐ-สังคมไม่สนใจ

ผู้มีรายได้น้อยทยอยรับเงิน 1,500-3,000 บาท

ธนาคารเร่งจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยตามโครงการช่วยเหลือของรัฐ แต่ละวันมีคนจำนวนมากเปิดบัญชี

สู่เศรษฐกิจสีเขียว – การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน

ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่ก็มีความกังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงาน รวมทั้งการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว จึงได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน” หรือ Just Transition ขึ้น

1 2 3 49