คสรท.ยื่นรมว.แรงงานให้ทบทวนร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับรัฐบาล

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เข้ายื่นหนังสือ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เรื่อง ขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. (ฉบับรัฐบาล)

พินิจร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับกฤษฎีกา มิถุนายน 2565 : ไม่ดีกว่าเดิมตรงไหน? ให้เอาปากกามาวง

พินิจร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับกฤษฎีกา มิถุนายน 2565 : ไม่ดีกว่าเดิมตรงไหน? ให้เอาปากกามาวง

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไทยเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงานและสิทธิแรงงาน

 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยหรือ The Thai Tuna Industry Association (TTIA) และสมาคมแช่เยือกแข็งไทยหรือ Thai Frozen Food Association (TFFA) ยกระดับความมุ่งมั่นต่อโครงการแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย (Seafood Good Labour Practices – GLP) เพื่อให้ประสบความสำเร็จในฐานะโครงการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ

สหพันธ์และสภาแรงงานอเมริกา เชิญผู้แทนแรงงานไทยร่วมประชุมใหญ่

สาวิทย์ แก้วหวาน ได้รับเชิญร่วมประชุมใหญ่สหพันธ์แรงงานและสภาแรงงานอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกา (AFL-CIO) ในนามผู้แทนแรงงานไทย

วันกรรมกรสากลแรงงานไทย 2 ขบวนยื่นข้อเรียกร้อง 22 ข้อ

แรงงานไทยจัดเดินรณรงค์เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล โดยยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้านสิทธิ สวัสดิการแรงงาน และค่าจ้างขั้นต่ำ 492 บาทให้เท่ากันทั้งประเทศ

ขบวนแรงงานทวงค่าจ้าง 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา คสรท.และสรส. ได้เคยยื่นนำเสนอหลักการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาท 421 บาท และ 700 บาท โดยปรับเท่ากันทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2560 แต่ไม่คืบ

“ตำรวจที่ผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ”

            เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2565  การเสวนาในโอกาสวันสตรีสากล 2565 “ตำรวจที่ผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ” ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กทม.และทางออนไลน์             เป้าหมายการจัดเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 5 เรียกร้องให้มีความเสมอภาคทางเพศ โดยมีเป้าหมายย่อยที่สำคัญคือต้องขจัดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และ SDG ข้อ16 เรียกร้องให้มีความยุติธรรม โดยการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ในการที่จะบรรลุSDGs ทั้งสองประการได้ องค์กรตำรวจเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญมาก แต่ต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบและวัฒนธรรมบางประการ กล่าวคือ การปรับองค์ประกอบของกำลังคนให้มาจากหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีผู้หญิงเป็นตัวแทนอยู่ในโครงสร้างองค์กรทุกระดับ เพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่จะตอบสนองต่อความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยที่หลากหลายของประชาชนกลุ่มชายขอบทุกกลุ่ม อันรวมถึง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ในประเทศไทย ยังมีผู้หญิงในองค์กรตำรวจน้อยมาก โดยเฉพาะในภารกิจสำคัญขององค์กรคืองานสอบสวน ซึ่งปัจจุบัน มีพนักงานสอบสวนทั้งหมดประมาณ 12,000 คน แต่มีพนักงานสอบสวนหญิงเพียง 700 คน หรือ […]

คสรท.สรส.เสนอคลังสนับสนุนปรับขึ้นค่าจ้าง 492 บาท

คสรท.และสรส.เสนอคลังแก้วิกฤติสร้างความมั่นงคง ลดภาระประชาชน สนับสนุนปรับค่าจ้าง 492 บาท เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ผลกระทบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ไม่มั่นคง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

“ผลกระทบการจ้างงานจากการผลิตในห่วงโซ่อุปทานโลก” และการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ไม่มั่นคง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

1 2 201