QPS บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

 

QPS บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

25 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55)

เมื่อวันที่ 23กรกฎาคม 2555 ที่โรงแรม เฟิสต์ กรุงเทพ  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับ สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ  จัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะต่างๆที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ราคาไม่แพงประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ 

ซึ่งที่ผ่านมา นโยบายทุนนิยมเสรีมุ่งแสวงหากำไรจนละเลยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการเอารัดเอาเปรียบจนประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการคมนาคมพื้นฐานเช่น รถไฟ รถเมล์ เป็นต้น

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุเช่น การทุจริตคอรัปชั่น การลดบทบาทของภาครัฐ ทำให้มีการตัดลดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งส่งผลถึงปัญหาคุณภาพชีวิตที่เลวลง ไม่มีความมั่นคง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งกับประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการ รวมไปถึงคนทำงานในฐานะของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นปัญหาที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา 

ดังนั้นสหพันธ์แรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆในระดับสากล 13 องค์กร จึงร่วมกันรณรงค์เรียกร้องเรื่อง การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ หรือ QPS เริ่มตั้งแต่ปี 2554  โดยได้มีการกำหนดให้วันที่ 23 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันบริการสาธารณะโลก”

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กล่าวว่า สมาพันธ์ขนส่งระหว่างประเทศ หรือ ITF  กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นเมื่องในโครงการนำร่อง QPS และได้มีการยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 รวม 5 ข้อ ใจความสำคัญคือ รัฐต้องให้ความสำคัญกับการบริการสาธารณะทุกด้าน และจัดสรรงบประมาณให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยมากกว่าผลกำไร มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งต้องสนับสนุนให้แรงงาน หรือบุคลากรผู้ให้บริการมีความมั่นคงในการทำงาน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ

ผู้ร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการรณรงค์ โดยระยะสั้นจะรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่อง QPS ทั้งภายในองค์กรและต่อสังคม รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆ  ส่วนในระยะยาวต้องรณรงค์ผลักดันให้รัฐมีนโยบายด้านการบริการสาธารณะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนรวม มีกฎหมายที่ควบคุมให้เกิดมาตรฐานในด้านการบริการสาธารณะต่างๆ  

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน