รายงานการศึกษาเรื่อง”ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน”

รายงานการศึกษาเรื่อง“บทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน” ได้จัดทำขึ้นตามโครงการการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาการสื่อสารของแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-ธันวาคม 2554 เป็นโครงการซึ่งถือได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถสร้างแกนนำแรงงานจำนวนหนึ่งให้เป็นนักสื่อสารแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ผลิตข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.voicelabour.org และเอกสารจดหมายข่าว วอยซ์เลเบอร์ ตามที่ปรากฎต่อสายตาคนทั่วไป

รายงานโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงานในสื่อกระแสหลัก อันจะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการแรงงาน” เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการเสริมศักยภาพในการผลิตสื่อให้กับผู้นำแรงงานหรือนักปฏิบัติการแรงงานระดับพื้นที่ให้เป็นนักสื่อสารหรือนักส่งข่าว ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องงานของแรงงานโดยตัวของแรงงานเอง พร้อมกับเพิ่มช่องทางในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของแรงงานกลุ่มต่างๆ ทั้งการผลิตจดหมายข่าวในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของขบวนการแรงงาน และการผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับสังคม ผ่านเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์

ส.ส.ท.เปิดรับฟังความเห็นแรงงานในระบบ

วันที่ 11 กันยายน 2554 ณ.ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสิทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร สภาผู้ชมและผู้รับฟังรายการ ส.ส.ท. ได้จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นและขยายเครือข่ายเพื่อนสาธารณะเพื่อนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบไปเสนอกับสภาผู้ชมผู้รับฟังรายการส.ส.ท. ในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้แรงงานจากสหภาพแรงงาน กลุ่มย่านแรงงาน นักสื่อสารจาก VOICE LABOUR

สื่อสารแรงงาน ทันสื่อ ทันโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2554 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. จัดเวทีเสวนาเรื่อง “สื่อสารแรงงาน ทันสื่อ ทันโลก” และ “เวทีทบทวนย่างก้าว นักข่าววอยซ์เลเบอร์” เนื่องในโอกาสครอบรอบ 1 ปี ของการสร้างนักสื่อสารแรงงาน

ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ จัดทำสัญลักษณ์ทีมแสดงพลัง

นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการ ได้มติในการจัดประชุมประจำเดือนวาระสัญจรของสื่อ เพื่อลงพื้นที่หาข่าวจากสหภาพฯ ที่เข้าร่วมทีม และเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการเป็นทีมนักสื่อสารแรงงาน จึงได้มีมติในการจัดทำโลโก้ของศูนย์ข่าวพร้อมทำเสื้อทีมเฉพาะของศูนย์ โดยเน้นโลโก้ที่มีคำว่า TEAM เพื่อแสดงพลังในการทำงานที่เป็นทีม และเรายังมีองค์กร TEAM เป็นต้นแบบในการทำงานอีกด้วย

แรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ติดอาวุธทางปัญญา ยุคสื่อโลกาภิวัฒน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ. ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ร่วมกับ โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดฝึกอบรมเทคนิคทำงานด้านการสื่อสารเบื้องต้น โดยมีทีมฝึกอบรมจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ 14 สหภาพแรงงาน รวมจำนวน 25 คน

วีดีโอ สร้างสายข่าวแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 10 ก.ค. 54

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ร่วมกับโครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงาน โดยการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข่าวเบื้องต้นเพื่อสร้างสายข่าวแรงงาน ณ ที่ทำการศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีแกนนำจำนวน 20 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตื่นตัวของผู้เข้าร่วมที่ต่างมีความคาดหวังและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกัน รายงานโดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

ประชุมทีมบก.นักสื่อสารแรงงาน สัญจรศูนย์สมุทรปราการ

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า หลังจากมีการพัฒนาผู้นำแรงงาน ด้วยการจัดให้มีการอบรมเขียนข่าว ตัดต่อวีดิโอ เกิดทีมนักสื่อสารแรงงานในหลายพื้นที่ สร้างกระแสข่าวแรงงานเกิดขึ้นจนได้รับการยอมรับ และนำไปสู่การนำเสนอข่าวในสื่อกระแสหลัก ทำให้ข่าวสารปัญหาแรงงานที่ถูกละเมิด ถูกกระทำเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ได้ขยายสู่สาธารณะ โดยปรากฏในข่าวเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เกิดจากนักสื่อสารแรงงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ จัดประชุมสัญจร..ตะลอนลงพื้นที่ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการได้มีการจัดการประชุมวาระสัญจรและลงพื้นเป็นครั้งแรกหลังจากมีมติร่วมกันจากการประชุมประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการประชุมวาระสัญจรในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทย ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการเปิดบ้านต้อนรับทีมสื่อเป็นที่แรก

สพ.ปิโตรเลียมฯ ทุ่มสุดตัว สร้างนักข่าวสายแรงงาน

สหพันธ์แรงงานปิโตเลียมฯจัดฝึกอบรมเข้ม การเขียนข่าวและตัดต่อวีดิโอ หวังเพิ่มนักข่าวสายแรงงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรแรงงาน

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(ส.ป.ค.ท)ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การเขียนข่าวและตัดต่อวีดิโอ” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 ณ.ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน ซ.งามวงศ์วาน23 ต.บางกะสอ อ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมี นาย วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีกรรมการสหพันธ์แรงงานฯเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมาย

วีดีโอ สพ.ปิโตรเลียมจับมือ voicelabor สร้างนักสื่อสาร

VDO ข่าว
สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดีโอกับการสื่อสารองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำแรงงานในด้านการเป็นนักสื่อสารแรงงานตามแผนงานของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย

สรุปประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน (ครั้งที่ 7)

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้จัดประชุมกองบรรณาธิการ นักสื่อสารแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ.ห้องประชุมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAM) จ.ฉะเชิงเทรา

1 2 4