กิจกรรม

รายงานการศึกษาเรื่อง”ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน”

รายงานการศึกษาเรื่อง“บทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน” ได้จัดทำขึ้นตามโครงการการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาการสื่อสารของแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-ธันวาคม 2554 เป็นโครงการซึ่งถือได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถสร้างแกนนำแรงงานจำนวนหนึ่งให้เป็นนักสื่อสารแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ผลิตข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.voicelabour.org และเอกสารจดหมายข่าว วอยซ์เลเบอร์ ตามที่ปรากฎต่อสายตาคนทั่วไป

รายงานโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงานในสื่อกระแสหลัก อันจะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการแรงงาน” เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการเสริมศักยภาพในการผลิตสื่อให้กับผู้นำแรงงานหรือนักปฏิบัติการแรงงานระดับพื้นที่ให้เป็นนักสื่อสารหรือนักส่งข่าว ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องงานของแรงงานโดยตัวของแรงงานเอง พร้อมกับเพิ่มช่องทางในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของแรงงานกลุ่มต่างๆ ทั้งการผลิตจดหมายข่าวในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของขบวนการแรงงาน และการผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับสังคม ผ่านเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์

ส.ส.ท.เปิดรับฟังความเห็นแรงงานในระบบ

วันที่ 11 กันยายน 2554 ณ.ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสิทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร สภาผู้ชมและผู้รับฟังรายการ ส.ส.ท. ได้จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นและขยายเครือข่ายเพื่อนสาธารณะเพื่อนำข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบไปเสนอกับสภาผู้ชมผู้รับฟังรายการส.ส.ท. ในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้แรงงานจากสหภาพแรงงาน กลุ่มย่านแรงงาน นักสื่อสารจาก VOICE LABOUR

สื่อสารแรงงาน ทันสื่อ ทันโลก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2554 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โครงการ การพัฒนาสื่อสนับสนุนขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. จัดเวทีเสวนาเรื่อง “สื่อสารแรงงาน ทันสื่อ ทันโลก” และ “เวทีทบทวนย่างก้าว นักข่าววอยซ์เลเบอร์” เนื่องในโอกาสครอบรอบ 1 ปี ของการสร้างนักสื่อสารแรงงาน

ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ จัดทำสัญลักษณ์ทีมแสดงพลัง

นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการ ได้มติในการจัดประชุมประจำเดือนวาระสัญจรของสื่อ เพื่อลงพื้นที่หาข่าวจากสหภาพฯ ที่เข้าร่วมทีม และเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการเป็นทีมนักสื่อสารแรงงาน จึงได้มีมติในการจัดทำโลโก้ของศูนย์ข่าวพร้อมทำเสื้อทีมเฉพาะของศูนย์ โดยเน้นโลโก้ที่มีคำว่า TEAM เพื่อแสดงพลังในการทำงานที่เป็นทีม และเรายังมีองค์กร TEAM เป็นต้นแบบในการทำงานอีกด้วย

แรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ติดอาวุธทางปัญญา ยุคสื่อโลกาภิวัฒน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ. ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ ร่วมกับ โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน จัดฝึกอบรมเทคนิคทำงานด้านการสื่อสารเบื้องต้น โดยมีทีมฝึกอบรมจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่ 14 สหภาพแรงงาน รวมจำนวน 25 คน

1 2 3 7