วิดีโอ 9 ข้อเสนอแรงงานฝ่ากระแส “ปู” ชน “มาร์ค”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจัดเวทีสมัชชาแรงงาน "จุดยืนและข้อเสนอนโยบายแรงงานต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2554"  มีพรรคการเมืองส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามนโยบายด้านแรงงานจำนวน 5 พรรค คือ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคการเมืองใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย  โดย 9 ข้อเสนอด้านนโยบายแรงงานประกอบด้วย

1. การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98

เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง

2. การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม และปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน

ระบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้

3. สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่สถานประกอบการของคนงาน เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

4. พัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

และยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการสาธารณูปโภค

5. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6. ค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม และโครงสร้างค่าจ้างเพื่อให้มัลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างประจำปี

7. แก้ไข พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้สอดคล้องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ฉบับ 87 และ 98 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน

8. จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อคุ้มครองสิทธิคนงานให้ได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม

และเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน จากกรณีเจ้าของสถานประกอบการปิดกิจการและเลิกจ้าง

9. การคุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบ และสิทธิแรงงานข้ามชาติ