ให้รัฐแก้ปัญหาเกษตรพันธสัญญา

ให้รัฐแก้ปัญหาเกษตรพันธสัญญา

ข่าว Thai PBS New ออกอากาศเมิอวันที่ 15 มิถุนายน 2555

กลุ่มเกษตรพันธสัญญาออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและดูแลหนี้สินเกษตรกรที่เกิดจากการถูกผูกขาดด้วยระบบการลงทุนจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ลงทุนแต่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ