แถลงการณ์“ค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ เพื่อลดความรุนแรงและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง”

3136_162_133

เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  ประกอบด้วย กลุ่มผู้หญิงคนจนในเมือง และชนบท  จาก 7 เครือข่าย ออกแถลงการณ์เนื่องในวาระวันสตรีสากล 8มีนา ประกาศ “ค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ เพื่อลดความรุนแรงและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รวมทั้งมีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  ประกอบด้วย กลุ่มผู้หญิงคนจนในเมือง และชนบท  จาก 7 เครือข่าย ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงเครือข่ายสลัม 4 ภาค กลุ่มผู้หญิงสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  กลุ่มผู้หญิงเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  กลุ่มผู้หญิงสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูน  กลุ่มผู้หญิงเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด กลุ่มผู้หญิงสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้  และกลุ่มผู้หญิงเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล  เพื่อให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และสร้างสันติสุขในสังคม

ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยึดโยงครอบครัว และชุมชนให้อยู่ได้   เป็นผู้นำตัวจริงในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในระดับครอบครัว  และชุมชนทั่วประเทศ  นอกจากนั้นผู้หญิงยังมีบทบาทในการคลี่คลายความขัดแย้ง  เป็นคนสร้าง และรักษาทุนทางสังคม วัฒนธรรมในชุมชน   แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้หญิงกำลังถูกคุกคามและถูกกระทำความรุนแรง  อันเนื่องมาจากมาตรการ และนโยบายที่กีดกัน ซ้ำเติม ไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน เพื่ออยู่อาศัย และทำกิน  ทำให้ไม่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้

ในขณะที่รัฐบาลประกาศค่านิยม 12 ประการ   ให้ประชาชนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  เครือข่ายผู้หญิง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  ยืนยันว่าประชาชนคนยากจน คนชายขอบ ได้ดำเนินการตามค่านิยม 12 ประการมาก่อนหน้านั้นแล้ว  พวกเราได้ดำรง รักษา วัฒนธรรม  และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลับดำเนินมาตรการ และประกาศนโยบาย ที่เป็นอุปสรรค และตรงข้ามกับค่านิยม 12 ประการ  ที่ประกาศไว้

ดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวน ปรับปรุง มาตรการ และนโยบาย ที่กีดกัน ซ้ำเติม สร้างความรุนแรงต่อผู้หญิง และชุมชน  และต้องมีมาตรการในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทในการกำหนดความต้องการ และกำหนดชีวิตของตนเอง โดย เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม มีข้อเสนอ ดังนี้

1. ความเป็นชาติของรัฐบาล ยังจำกัดเฉพาะบางกลุ่ม   รัฐบาลต้องเคารพยอมรับวิถีวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความหลากหลาย ว่าเป็นคนในชาติอย่างเท่าเทียมกัน  และพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

2. รัฐบาลต้องมีเมตตาธรรม และความอดทน ในการรับฟังความเดือดร้อนของผู้หญิง ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปราะบาง ไม่มีมาตรการมาจำกัดสิทธิในการร้องเรียนเมื่อมีปัญหา

3. ผู้หญิง ขปส. ยึดถือเรื่องความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ สืบทอดประเพณีไหว้บรรพบุรุษ  รัฐบาลต้องไม่ทำลายพื้นที่ทางจิตวิญญาณ และมีมาตรการในการป้องกันการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในการแทรกแซงพื้นที่ดังกล่าว

4. ผู้หญิง ขปส. จัดการศึกษา และเรียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเรียน ดังนั้นรัฐบาลต้องไม่ปิดกั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยกเลิกคำสั่งห้ามการจัดเวทีเรียนรู้ต่าง ๆ   ที่จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ผู้หญิง ขปส. ดำรงวิถีชุมชนที่มีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนแนวทางการพัฒนา ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีวัฒนธรรมชุมชน

6. รัฐบาลต้องไม่ทำลายวิถีชุมชนที่อยู่อย่างเอื้อเฟื้อ แบ่งปันกัน  ดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนแผนแม่บทป่าไม้-ที่ดิน และแผนพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการไล่รื้อชุมชน   เช่น โครงการคมนาคมขนส่งระบบราง  แผนพัฒนาภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

7. รัฐบาลต้องไม่ปิดกั้นการออกมาใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ในการเรียกร้องให้แก้ปัญหาปากท้อง และการปกป้องชุมชน    ต้องยกเลิก พ.ร.บ.ชุมนุม และกฎอัยการศึก  และต้องไม่ควบรวมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกัน  ซึ่งเป็นการลดความสำคัญของการคุ้มครองการละเมิดสิทธิประชาชน

8. ผู้หญิง ขปส. เคารพบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และสร้างกติกาชุมชน  เพื่อเป็นกรอบในการอยู่ร่วมกัน  ซึ่งรัฐบาลต้องเคารพกติกาของชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

9. ผู้หญิง ขปส. ดำเนินชีวิต อย่างมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ  รวมกลุ่มทำงานสร้างพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนา ดังนั้นรัฐต้องรับฟัง และลงมือสนับสนุนข้อเสนอด้านการพัฒนาของชุมชน  ในการสร้างกิจกรรมต้นแบบการพัฒนาที่หลากหลาย

10. ผู้หญิง ขปส. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น การบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบโฉนดชุมชน ดังนั้นรัฐบาลควรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างเคร่งครัด ต้องสนับสนุนนโยบายโฉนดชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น

11. ผู้หญิง ขปส. ยืนหยัดต่อสู้แก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็ง ไม่ยอมจำนน  ดังนั้นรัฐบาลต้องยกเลิกมาตรการและนโยบายในการขับไล่ ไล่รื้อ ดำเนินคดีกับชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นการสร้างความอ่อนแอให้ชุมชน และต้องขจัดเงื่อนไขที่ทำลายความเข้มแข็งของชุมชน  เช่น การขยายตัวของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่กระทบกับชุมชน

12. ผู้หญิง ขปส. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ให้ทุกคนเข้าถึงที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยนำเสนอกฎหมายที่ดิน 4 ฉบับ คือร่างพ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน,  ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า, ร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน และร่างพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ดังนั้นรัฐบาลต้องรับฟังข้อเสนอของภาคประชาชน และต้องไม่ดำเนินนโยบายที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน

สุดท้ายนี้    เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธารรม  ขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องไม่มีมาตรการ และนโยบายในการกีดกัน คุกคาม จำกัดสิทธิในการเคลื่อนไหวตามกรอบประชาธิปไตย  จงปล่อยเราให้เป็นอิสระจากพันธนาการ  ให้เราได้ส่งเสียงเรียกร้อง เคลื่อนไหวอย่างอิสระ เพื่อปกป้องบ้าน ปกป้องชุมชน ปกป้องวิถีชีวิต ค้ำจุณดำรงวิถีวัฒนธรรม ที่กำลังถูกคุกคาม ทำลาย  พวกเราขอพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง  เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม                      เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม                                                                       9  มีนาคม 2558