เส้นทางวิบบาก-ปฏิรูปประกันสังคม

ตลอดการเดินทาง 22 ปี ที่ผ่านมาของระบบประกันสังคม แม้ว่าสิทธิประโยชน์ที่แรงงานในฐานผู้ประกันตนจะได้รับเพิ่มขึ้น แต่ยังพบว่าการบริหารงานกองทุนประกันสังคมยังอยู่ในรูปแบบราชการที่ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมได้จำกัดมาก ทั้งความเป็นอิสระ คล่องตัว และการโปร่งใสในการบริหารงาน มีบทบัญญัติหลายประการที่มาสอดคล้องกับภาระกิจการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมนายจ้างกว่า 4 แสนราย และผู้ประกันตนมากกว่า 9 ล้านคน รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่จับต้องได้ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันดังกล่าวจวบจนปัจจุบัน กลับพบว่าทางสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ในการประชุมครั้งใด