วีดีโอ เสียงประชาชน จับชีพจรการเลือกตั้ง

หลังจากเข้าสู่บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพื่อเข้าไปมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลต่างก็ออกนโยบายสวยหรู เห็นได้จากป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ จำนวนมากที่ติดเต็มสองข้างทางเพื่อหวังคะแนนเสียงเข้าสู่สภาหินอ่อน อีกมุมหนึ่งของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสื่อสาธารณะอย่าง TV.Thai ที่ได้ร่วมมือกับสื่อองค์กรต่างๆ กว่า 90 องค์กร เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดเวทีสาธารณะ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย เพื่อสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ อาคารวิทยทัศน์ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี