เวทีเสวนาสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ปฏิรูปประกันสังคมก้าวหน้า

นักวิชาการเห็นว่าควรทำให้ประกันสังคมเป็นของทุกคนในสังคม เพราะขณะนี้เหมือนเป็นเครื่องมือของรัฐในการตอบสนองการเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง เช่น มาตรการลดเงินสมทบ และเห็นว่ากฎหมายประกันสังคมที่ใช้อยู่ไม่เอื้อให้กองทุนยั่งยืน ต้องมีการปฏิรูปแก้ไขโดยใช้มืออาชีพบริหาร แก้เรื่องการกำหนดเพดานเงินสมทบ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.เข้าชื่อที่ฝ่ายแรงงานเสนอให้ประกันสังคมมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบประกันสังคมตอบสนองสิทธิประโยชน์ทีดีสำหรับผู้ประกันตน 10 ล้านคน ส่วนร่างฉบับของกระทรวงแรงงาน ขณะนี้อยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกา นักสื่อสารแรงงาน รายงาน