เวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เกษตรกรพันธสัญญา ใครอด ใครอิ่ม?

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 ศูนย์ประสานงานคณะเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องเกษตรกรพันธสัญญา ใครอิ่ม ใครอด ณ ห้องประชุมจุมภฎ พันธุ์ทิพย์  อาคารประชาธิปก –รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานได้เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ,ไก่ , ปลากระชัง , ข้าวโพด , อ้อย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอิสาน มูลนิธิชีวะวิถี สถาบันชุมชนเพื่อการเกษตรยั่งยืน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อหลักในการสัมมนาในครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ทำการเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญาตามนโยบายของรัฐที่โดนเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุนที่เข้ามาร่วมทุน แล้วฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร 

 

กระมนต์  ทองออน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก ชลบุรี-ระยอง รายงาน