เกษตรพันธสัญญา ความจริงที่พูดไม่ได้

 

สังคมไทยกับการเดินห้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตขนาดใหญ่และประสิทธิภาพแห่งการลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาล การเกษตรคือส่วนหนึ่งที่ถูกรวมไว้ในแผนพัฒนาและเกษตรกรคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน แต่อนาคตของผู้คนเหล่านี้กลับกำลังถูกสั่นคลอน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอุตสาหกรรมเกษตรนั้นเกษตรพันธสัญญาคือยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตการค้าเกษตรเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศ เกษตรกรถูกชักชวนให้ร่วมทำการผลิตโดยมีข้อผูกพันกับบริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขซื้อขายต่อกัน ตั้งแต่สายพันธ์ วัตถุดิบรูปแบบวิธีการและปัจจัยการผลิต คุณภาพรวมทั้งราคาที่ถูกกำหนดโดยบริษัทที่ตกลงทำสัญญากันไว้เป็นสัญญาที่มาพร้อมกับความหวังว่าเกษตรกรจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งความยากจน เมื่อความเป็นจริงไม่เป็นอย่างที่ฝันไว้ระบบเกษตรพันธสัญญามีเงื่อนไขและข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากกลไกภาครัฐ กฎหมายและนโยบายที่จะกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรหลากผู้คนหลายครัวเรือนต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน ระบบห่วงโซ่ของสังคมถูกรวมศูนย์ภายใต้การผลิตของบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่