เกษตรพันธสัญญา:ใครอิ่ม ใครอด

 

การพัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้รวมถึงการพัฒนาในด้านการเกษตรเข้าไว้ด้วย แบบแผนการผลิตของอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการผลิตขนาดใหญ่และประสิทธิภาพของการลงทุนในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรนี้ ระบบเกษตรพันธสัญญาคือ การชักชวนให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมทำการผลิตโดยมีข้อผูกพันกับบริษัท ผู้ประกอบการได้ใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทุนที่ครอบคลุมหลายสาขาทางการเกษตร นับตั้งแต่การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ระบบการผลิตในระบบพันธสัญญาครอบครองสัดส่วนของผลผลิตอาหารที่ตอบสนองการบริโภคของประชาชนในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ระบบห่วงโซ่อาหารของสังคม ถูกรวมศูนย์ภายใต้การผลิตของบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ขณะที่ข้อเท็จจริงของการผลิต ทั้งในมุมที่เป็นมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจและมุมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้นำมาพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภคอย่างเป็นธรรม