อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่สร้างความเข้าใจ เตรียมล่าลายมือชื่อเสนอกฎหมาย

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม ประกอบด้วยสมาชิกสหภาพ 14 สหภาพฯ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับขบวนการแรงงาน เพื่อให้คนงานในพื้นที่ได้รับรู้เข้าใจ และนำไปสู่การล่ารายมือชื่อในการเสนอกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร