อบรมเขียนข่าว สร.ไทยเรยอน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และสหภาพแรงงานไทยเรยอน อบรมเข้มทักษะการเขียนข่าวสำหรับงานสหภาพแรงงาน ให้กับเจ้าหน้าที่และกรรมการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะ การเขียนข่าวเบื้องต้น พร้อมกับฝึกเขียนข่าว  ให้นำไปปรับใช้ในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในในองค์กร  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2555 ณ 27  รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี