หลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ สุขภาพ สวัสดิการแรงงานที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยการสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  จัดเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบระดับชาติ  เรื่อง หลักประกันชีวิต  สิทธิแรงงานนอกระบบ สุขภาพ  สวัสดิการแรงงานที่มั่นคง  ไทยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้เห็นมูลค่าและคุณค่าของแรงงานนอกระบบ  อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือของทั้งฝ่ายแรงงาน ภาคประชาสังคม  ภาคการเมือง  นักวิชาการ  สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ  ในการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดนโยบาย และการทำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองต่อการทีหลักประกันชีวิตและงานแก่แรงงานนอกระบบที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ

       

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาพบกับพี่น้องแรงงานนอกระบบ และรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับแรงงานนกระบบเพราะมีจำนวนมากและเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย และเห็นว่าการแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือ บูรณาการหน่วยงานต่างเพื่อดูแลใน 4 เรื่องสำคัญคือ จัดระบบประกันสุขภาพให้คุ้มครองทุกมิติ  ส่งเสริมพัฒนาเรื่องอาชีพและรายได้ให้เกิดความมั่นคง  โดยการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงาน  การเสริมกลไกตลาดหาช่องของการจำหน่าย  ดูแลเรื่องประกันสังคมให้ครอบคลุมและไม่เป็นภารพต่อแรงงานในการจ่ายเงินสมทบ  และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้เกิดผลจริงจัง

ขณะที่นางสุจิน  รุ่งสว่าง  เป็นตัวแทนแรงงานนอกระบบ  ประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอต่อนายกฯ ให้มีการสนับสนุนหลักประกันชีวิต  ทั้งในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ด้านสุขภาพ  และหลักประกันทางสังคม โดยเฉพาะด้านชราภาพ  รวมทั้งส่งเสริมในการยกระดับกลุ่มอาชีพต่างๆให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

นักสื่อสารแรงงาน  รายงาน