สมัชชาแรงงานนอกระบบยื่น 4 ข้อเสนอ กทม.ยกระดับคุณภาพชีวิต

เครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  จัดเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร  ประกาศเจตนารมณ์ และยื่น 4 ข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานคร 

1.ให้สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มอาชีพหาบเร่แผงลอย  มอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง  แท็กซี่  เก็บขยะ ซาเล้ง  เพื่อเอื้ออำนวยในด้านสถานที่ประกอบอาชีพ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยพัฒนาบุคคลที่ให้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการคัดกรองโรคจากการทำงาน  เสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้เป็น อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
3. ให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยการสมทบงบประมาณกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการจัดการบริการสุขภาพที่เป็นการส่งเสริมป้องกันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการอาชีพ เพื่อการเข้าถึงงานและมีรายได้สม่ำเสมอ โดยให้มีผู้แทนของกลุ่มอาชีพ หรือแรงงานนอกระบบเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ ดูแลการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ