สมัชชาแรงงานนอกระบบขอนแก่น 17 ก.ย.55

 

ปัญหาส่วนใหญ่ของแรงงานนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่มีสาเหตุจากการทำงาน คือ มีอาการปวดเมื่อย ผื่นแพ้จากสารเคมี และอุบัติเหตุ  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ทำงานและชุมชนที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดัง ฝุ่นควันพิษ การใช้สารเคมี และการปล่อยน้ำเสีย ความเสี่ยงเรื่องรายได้ จากความไม่เป็นธรรมด้านการผลิต และการจัดการภาระหนี้สินที่เกิดจากการลงทุน 

เวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่จึงมุ่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างแรงงานนอกระบบ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ  ในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการอาชีพที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น