วีดีโอ สพ.ปิโตรเลียมจับมือ voicelabor สร้างนักสื่อสาร

 

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและการตัดต่อวีดีโอกับการสื่อสารองค์กร

นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯกล่าวว่า  ถือเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯในยุคข้อมูลข่าวสาร  และขบวนการแรงงานต้องหันกลับมาสนใจประเด็นการทำสื่อมากขึ้น
ด้านนายมนัส อินกลัด ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกล่าวว่า จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับกรรมการในการส่งข่าวสารต่างๆที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กร
เช่นเดียวกับนางสาวมุทริกา  พยุงญาติ ที่กล่าวว่า  จะนำความรู้ไปเขียนข่าวทางเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบ
การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้นำแรงงานในด้านการเป็นนักสื่อสารแรงงานตามแผนงานของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย
 
พรนารายณ์ ทุยยะค่าย  นักสื่อสารแรงงานศูนย์สระบุรี  รายงาน