วีดีโอ แรงงานกับการเลือกตั้ง

ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ พวกเขาไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนในถิ่นที่ตนเองทำงานและพักอาศัยอยู่ แต่จะต้องเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดบ้านเกิด หรือแม้จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกจังหวัดก็ต้องเลือกตั้งในเขตภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวแรงงาน จ.สมุทรปราการ