วีดีโอ แถลงข่าว-ข้อเสนอ คสรท. 2 พ.ย. 54

     จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น มีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ถูกน้ำท่วม สถานประกอบการ โรงงานกว่า 14,000 แห่ง ได้รับความเสียหายทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบกว่า 7 แสนคน
     คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  มีความเห็นว่าวิกฤติการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การวางมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มาตรการเหล่านี้ควรครอบคลุมแรงงานในทุกภาคส่วน
     คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ควรวางมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติช่วยเหลือเพียงผู้ประกอบการโรงงาน แต่ปล่อยให้ลูกจ้างถูกลอยแพจากการเลิกจ้าง และขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงบทบาทในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานเฉพาะหน้า และการวางมาตรการเชิงนโยบายในระยะยาว