วีดีโอ เวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมเครือข่ายแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการรับฟังความคิดเห็นและขยายเครือข่ายเพื่อสาธารณะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติ เพื่อรับฟังข้อเสนอจากผู้ชมรายการของ Thai PBS จากกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากมีการจัดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในระบบ โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ได้ร่วมกับตอบแบบสอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายการของ Thai PBS โดยสรุปข้อเสนอในประเด็นหลักๆ คือ ควรมีรายการข่าวเชิงวิเคราะห์มากขึ้น จัดผังเวลาออกอากาศที่เหมาะสมกับกลุ่มคนดู และควรเพิ่มรายการที่มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นและเข้าไปทุกกลุ่ม

 

รายงานโดย สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงานระยอง-ชลบุรี