วีดีโอ เวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมเครือข่ายแรงงานในระบบ

นักสื่อสารแรงงานและเครือข่ายแรงงานในระบบ เพื่อน Thai PBS เข้ารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกลุ่มแกนนำประสานเครือข่ายเพื่อสื่อสาธารณะและกลุ่มผู้ชมเข้มข้นในภูมิภาค ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กทม. ซึ่งจัดโดยโครงการรับฟังความคิดเห็นและขยายเครือข่ายเพื่อนสาธารณะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นับตั้งแต่มีการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) พ.ศ. 2551 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบสื่อสารสังคมไทยเนื่องจากการกำเนิดของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งดำเนินงานโดยประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านสภาผู้ชมและผู้ฟังที่มาจากการคัดเลือกทั่วประเทศจำนวนไม่เกิน 50 คน

 

รายงานโดย สมหมาย ประไว นักสื่อสารแรงงาน voicelabour