วีดีโอ รายการข่าว Thai PBS นักวิชาการเสนอตั้งธนาคารลูกจ้างช่วยแรงงานหลังน้ำลด

รายการข่าว Thai PBS นักวิชาการเสนอตั้งธนาคารลูกจ้างช่วยแรงงานหลังน้ำลด

ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30 น.

ปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้นิคมอุตสาหกรรมถึง 5 แห่ง รวมทั้งโรงงานในพื้นที่ต่างๆ ได้รับผลกระทบก็ทำให้แรงงานนับล้านคนยังต้องว่างานอยูในระยะนี้ ทำให้มีข้อเสนอจากนักวิชาการด้านแรงงานที่เสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้แรงงานที่ยังคงว่างงานเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสถานที่ราชการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าให้จัดตั้งธนาคารลูกจ้างหรือธนาคารคนงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานหลังภัยพิบัติ การเสวนาประเด็น แรงงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังภัยพิบัติน้ำท่วมที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO และมูลนิธิ FES รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอการส่งเสริมการจ้างงานหลังภัยพิบัติโดยเห็นว่าควรมีมาตรการระยะสั้นให้รัฐบาลนำแรงงานที่ยังว่างงานมาช่วยฟื้นฟูสถานที่ราชการของหน่วยงานต่างๆที่ถูกน้ำท่วม เช่น การทำความสะอาดหรือการซ่อมแซมตัวอาคาร ส่วนมาตรการระยะยยาวนั้นควรมีการจัดตั้งธนาคารคนงานเพื่อส่งเสริมให้แรงงานได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำไปประกอบอาชีพเสริม