วีดีโอ รายการข่าวเที่ยงThai PBS นักวิชาการเสนอรัฐเร่งสร้างความมั่นใจนักลงทุน ป้องกันการย้ายฐานการผลิต

รายการข่าว Thai PBS ข่าวเที่ยง  นักวิชาการเสนอรัฐเร่งสร้างความมั่นใจนักลงทุน ป้องกันการย้ายฐานการผลิต

ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2554

มีตัวเลขจากกระทรวงแรงงานที่ทำให้ทราบได้ว่ามีแรงงานกว่าหนึ่งล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย และรัฐบาลพยายามที่จะดำเนินมาตรการอย่างเช่น การจ่ายเงินอุดหนุนรายละ 2,000 บาท เพื่อป้องกันการเลิกจ้าง แต่ก็มีความเห็นออกมาจากนักวิชาการด้านแรงงานที่เสนอรัฐบาลให้เร่งสร้างความมั่นใจในระบบบริหารจัดการน้ำให้กับนักลงทุนและแรงงานเพื่อป้องกันการย้ายฐานการผลิตพร้อมกับเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในการป้องกันปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และภัยพิบัติระยะยาว ขณะที่มูลนิธิด้านแรงงานจากต่างประเทศได้เสนอลดชั่วโมงการทำงานเพื่อลดต้นทุนของนายจ้างและลดปัญหาการเลิกจ้างงาน