วีดีโอ รายการข่าวค่ำThai PBS งานหลังภัยพิบัติ

รายการ ข่าวค่ำ Thai PBS งานหลังภัยพิบัติ

ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม  2554

ในการเสวนา เรื่องแรงงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในภัยพิบัติน้ำท่วม นักวิชาการก็ได้เสนอมาตรการทั้งงระยะสั้นและระยะยาวให้รัฐบาลนำไปเป็นมาตรการในการส่งเสริมการจ้างงานหลังภัยพิบัติ  รศ.ณรงค์ เพชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้มีมาตรการการส่งเสริมการจ้างงานหลังภัยพิบัติน้ำท่วมโดยแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น คือการจัดมหกรรมการจ้างงานเพื่อให้แรงงานที่ว่างงานมาทำการฟื้นฟูสถานที่ราชการ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เช่น การทำความสะอาดหรือการซ่อมแซมอาคาร หรือว่าการขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำและอาชีพอิสระ ส่วนมาตรการระยะยาวเห็นควรให้มีการทบทวนการสร้างธนาคารคนงาน โดยนำเงินจากประกันสังคมมาเป็นแหล่งทุนให้กับคนงานในการประกอบอาชีพอิสระที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้