วีดีโอ ฝึกอบรมนักสื่อสารเกษตรกรพันธสัญญา

กว่า 3 ทศวรรษ รัฐไทยเชื่อว่าระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นทางออกให้กับเกษตรกรแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนมากกว่า และที่ผ่านมาเรื่องราวความเดือดร้อนยังไม่ได้นำเสนอต่อสังคมมากนัก ดังนั้นเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญาจึงได้จัดอบรมนักสื่อสารเกษตรพันธสัญญาขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยเชิญคณะวิทยากรที่มีประสบการในการฝึกทักษะการผลิตสื่อ จากโครงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน

 

รายงานโดย นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา