วีดีโอ ผู้เลี้ยงหมูสู่หลุมพรางพันธสัญญา

บ้านสันคอกช้าง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ แต่เดิมชาวบ้านประกอบเลี้ยงหมูอิสระโดยเลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดที่อาศัยเพียงทุนจากแรงงานของตัวเอง แต่เมื่อปี 2549 บริษัทได้เข้ามาส่งเสริมให้มีการเลี้ยงหมูแบบโรงเรือนแบบปิด ที่ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากบริษัททุกขั้นตอน ทำให้ผู้เลี้ยงหมูต้องแบกรับภาระที่หนักทั้งหนี้สินและผลกระทบอื่นๆที่ตามมา

 

รายการโดย นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา