วีดีโอ ปลูกอ้อยพันธสัญญาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคน

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการปลูกอ้อย กรณีศึกษากลุ่มปลูกอ้อย ต.ดงมูล ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ ต.ดงมูล มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปอ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 เกษตรกรได้นำอ้อยเข้ามาปลูกซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและสิ่งสำคัญอ้อยเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่สามารถทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานได้ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา เนื่องจากอ้อยต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชเสี่ยงต่อต้นทุนในการผลิต

 

รายงานโดย นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา