วีดีโอ ประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา

การขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเกษตรกรผู้ทำการเกษตรกรในระบบพันธสัญญา สร้างภาระหนี้สินมากมายจนเกษตรกรไม่สามารถที่จะแบกรับได้ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการเพื่อบอกเล่าความทุกข์ที่มีในใจ ร่วมกับเพื่อนที่มีชะตาเดียวกันได้รับรู้ รับฟังและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายใหญ่ทั่วประเทศ จึงเป็นการสร้างปรากฎการณ์ที่สำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ได้เดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

รายงานโดย เกียรติศักดิ์ ฉัตรดี เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา