วีดีโอ ครบรอบ 1 ปี นักสื่อสารแรงงานทบทวนก้าวย่าง ทันสื่อ ทันโลก นักข่าววอยเลเบอร์

นักสื่อสารแรงงานเกิดขึ้นจากโครงการ การพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ภายใต้การดำเนินงานผ่านมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา นักสื่อสารแรงงานได้ช่วยกันนำเสนอเรื่องราวในมุมต่างๆของขบวนการแรงงาน โดยผ่านเว็บไซต์ voicelabour.org  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมาถือเป็นการครบรอบ 1 ปี ของการทำหน้าที่ของนักสื่อสารแรงงาน จึงมีการจัดเสวนา  “1 ปี นักสื่อสารแรงงาน ทันสื่อ ทันโลก ทบทวนก้าวย่างนักสื่อสารวอยซ์เลเบอร์” เพื่อให้ผู้นำแรงงานและสื่อมวลชนวิเคราะห์การทำหน้าที่และเสนอแนะการทำงานเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการทำหน้าที่ต่อไป

รายงานโดย สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงานระยอง-ชลบุรี