วิดีโอ ลูกจ้างเสียสิทธิ เหตุร้องผิด พ.ร.บ.

 

       
 
ลูกจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากหลายบริษัท  ได้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมแรงงาน  สาขาของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งมี นายตุลา ปัญฉิมเวช  ที่ปรึกษากฎหมายประจำโครงการเครือข่ายความช่วยเหลือและฟื้นฟูแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  มาเป็นผู้รับเรี่องร้องเรียน และแนะนำให้ความรู้ในการดำเนินการด้านสิทธิและกฎหมาย  ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ  ฝ่ายแรงงานร้องผิด พ.ร.บ. ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้ายืดเยื้อจนคนงานต้องเสียสิทธิจำนวนมาก 
 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน