วิดีโอ รายการ เวทีสาธารณะ Thai PBS : ปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม กฎหมายประชาชนความจริงใจของผู้แทน

 

รายการ เวทีสาธารณะ Thai PBS : ปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม กฎหมายประชาชนความจริงใจของผู้แทน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 สถานี Thai PBS หน้า รัฐสภา

พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับภาคประชาชนถูกเสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชน 14,264 รายชื่อ และบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2554 แต่ในขณะนี้ร่างกฎหมายยังคงอยู่ในลำดับที่ 15 ของวาระเร่งด่วน ซึ่งเครือข่ายผู้ใช้แรงงานมีความกังวลว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับภาคประชาชนอาจไม่ถูกหยิบยกไปพิจารณาภายในสมัยประชุมสภาที่จะหมดวาระในวันที่ 18 เมษายน นี้ สาเหตุที่ทำให้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับภาคประชาชนต้องระยะเวลาในการพิจารณามานานถึง 4 ปี  ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะรายละเอียดที่เข้าไปแก้ไขนั้นทำให้ส่วนของภาคการเมืองและข้าราชการที่ดูแลบริหารจัดการประกันสังคมต้องถูกลดทอนอำนาจและผลประโยชน์ลง อีกทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ ก็อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาครัฐ เช่น การระบุให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 1 เท่า  และรัฐบาลออกเงินสมทบ 2 เท่า จากเดิมที่สมทบเพียงเท่าเดียว ขณะที่ผู้ประกันตนที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 40 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าอัตราเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน ซึ่งประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมองว่าการคุ้มครองเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้แรงงานสมควรได้รับ และรัฐบาลจำเป็นจะต้องจริงใจกับการเร่งออกกฎหมายเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกันการผลักดันให้สำนักงานประกันสังคมมีการบริหารจัดการรูปแบบองค์กรอิสระ ก็เป็นอีกสาเหตุที่ถูกมองว่าทำให้ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับภาคประชาชนอาจจะถูกดองและไม่ถูกนำขึ้นมาพิจารณาในวาระลำดับต้นๆ เพราะส่งผลให้ภาคการเมืองถูกลดทอนอำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการงบประมาณมหาศาลของกองทุน