วิดีโอ ข่าวเที่ยง Thai PBS สภาเครื่อข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

วิดีโอ ข่าวเที่ยง Thai PBS สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ออกอากาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 55 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือคัดค้านถึง รมว.กระทรวงแรงงานผ่านนายวินัย ลู่วิโรจน์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเรียกร้องให้ทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่กระทรวงแรงงานจะทำประชาพิจารณ์เพียงครั้งเดียวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เนื่องจากไม่เห็นด้วยใน 4 ประเด็น คือ ประชาพิจารณ์ควรมีองค์กรกลางเป็นผู้จัด การทำประชาพิจารณ์ในวันดังกล่าวไม่มีตัวแทนฝ่ายแรงงานเป็นผู้เกี่ยวและเป็นผู้เสนอการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเข้าร่วม ขาดสัดส่วนขบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้แรงงานหลายภาคส่วน การจัดประชาพิจารณ์เพียงครั้งเดียวจึงไม่ถือเป็นเสียงประชามติได้และข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานในคณะอนุกรรมการยกร่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยต้องการให้บรรจุการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในอำนาจหน้าที่และที่มาของคณะกรรมการบริหารให้มาจากการสรรหา นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยบอกว่าการไม่มีหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากคนงานโดยตรงทำให้สถาบันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและปัญหาเชิงลึกได้และสัดส่วนของคณะกรรมการบริหารสถาบันที่มาจากราชการมากเกินไปก็จะทำให้สถาบันเป็นแค่หน่วยงานเล็กๆภายในกระทรวงแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานได้