วิดีโอ รายการวาระประเทศไทย Thai PBS : ปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

 

รายการวาระประเทศไทย สถานี Thai PBS : ปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

ข้อเสนอเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ก็ถูกมองว่าภาคการเมืองและภาคราชการอาจถูกลดทอนอำนาจการบริหารกองทุนและเมื่อแยกเป็นอิสระแล้ว ภาคการเมืองก็จะเข้าไปตรวจสอบการบริหารงานได้ยาก แต่สำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กลับมองว่าการเป็นองค์กรอิสระนั้นจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ซึ่งก็หมายถึงตัวผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนได้มากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการนำเงินกองทุนไปใช้อย่างไม่เหมาะสม อย่างเช่นกรณีการนำกองทุนประกันสังคม 2,800 ล้านบาท ไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในกระทรวงแรงงานจนนำมาสู่การร้องเรียน