ผู้ช่วย รมว.แรงงานฯลั่นแรงงานฐานคะแนนเสียงรัฐบาลต้องดูแล

วิสา  คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น  “ตุ้มโฮม ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ ?” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  กล่าวถึงแรงงานซึ่งเป็นคนรากหญ้าเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกรัฐบาลชุดนี้มาจึงต้องให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบ 

ขณะที่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จ.ขอนแก่น ยื่นข้อเสนอในการจัดการบริการอาชีวอนามัยเพื่อส่งเสริมป้องกันรักษาโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน  ส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองและบริการด้านหลักประกันทางสังคม  และให้มีการนำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555-2559 สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอย่างจริงจัง
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน