วีดีโอ ผลกระทบเกษตรพันธสัญญา

เกษตรกรจำนวนมากได้ละทิ้งเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเข้าสู่เกษตรกรรมแนวใหม่ ที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่หวังจะลดปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย โดยสร้างความร่วมมือกับนายทุนภาคเอกชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายกับเกษตรกรจากระบบเกษตรพันธสัญญา ทำให้กลุ่มวิจัยไทยบ้านซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร จากการทำเกษตรพันธสัญญา ได้เปิดเวทีนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยไทยบ้านเกษตรพันธสัญญา เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2554 ที่วัดถ้ำไทรทอง บ้านหนองมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

รายงานข่าว โดย นักข่าวศูนย์สื่อสารแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา