ปัญหาสิทธิแรงงานนอกระบบ

 

ปัญหาสิทธิแรงงานนอกระบบ

ข่าว  Thai PBS NEWS  ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าบอกว่างานที่ทำมีรายได้ไม่แน่นอนเมื่ออายุมากขึ้นเรี่ยวแรงก็ถดถอย เมื่อเจ็บป่วย มีเพียงบัตรสุขภาพถ้วนหน้าเพียงใบเดียวเท่านั้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ ส่วนสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ โดยเฉพาะสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจากภาครัฐ

ปัจจุบันมีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2553 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน แต่ยังไม่มีประกาศบังคับใช้ทำให้แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารรวมถึงสวัสดิการและการคุ้มครองจากภาครัฐ