ปฏิรูปแรงงานสัมพันธ์ ดันกฎหมายเข้าสภา

ปฏิรูปแรงงานสัมพันธ์ ดันกฎหมายเข้าสภา

คสรท. จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์การผลักดันร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับบูรณาการแรงงาน เข้าสู่สภาผู้แทนฯ” หวังปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาค และเกิดการรวมตัวอย่างกว้างขวางของแรงงานทุกกลุ่มโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับการคุ้มครอง อันจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การพัฒนาเสริมสร้างการทำงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยหนุนเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสการแข่งขันทางการค้าที่ประชาคมโลกยอมรับเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ซึ่งการมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับแรงงานได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานอย่างมากดังเช่นกลุ่มแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งที่ผ่านมาต้องประสบ