วีดีโอ ถ้อยแถลง “วิกฤติน้ำท่วม วิกฤติของแรงงาน”


วิกฤติภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งสร้างความเสียหายกับนิคมอตุสหกรรม 7 แห่ง และกระทบต่อต่อผู้ใช้แรงงานเกือบ 8 แสนคนที่ยังไม่นับรวมถึง แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมาก โดยภาครัฐยังไม่มีการเสนอมาตรการในการดูแลอย่างครอบคลุมเท่าเทียมและเป็นธรรมเพียงพอ ทั้งต่อตัวของแรงงานเองและครอบครัวอีกจำนวนมาก ถ้อยแถลงของแกนนำแรงงานที่ต่างทุ่มเททำงานช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและความเป็นห่วงปัญหาที่จะเกิดกับผู้ใช้แรงงานในระยะต่อไป จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต้องรับฟัง และหาทางแก้ไขปัญหาของเหล่าผู้ใช้แรงงานที่จะมีส่วนอย่างสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูประเทศต่อจากนี้ไป