วิดีโอ คสรท.ค้านประชาพิจารณ์สถาบันความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวแสดงความห่วงใย การจัดประชาพิจารณ์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดยกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เพราะการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯมีสัดส่วนไม่สะท้อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเฉพาะสัดส่วนตัวแทนเครือข่ายแรงงานและประชาชนที่ร่วมผลักดัน มีการเร่งรีบ เร่งรัดพิจารณายกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯโดยขาดการรับฟังความคิดเห็นและขาดการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียอย่างแท้จริง   มีมติยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯในวันที่ 10 ก.พ.2555 และจะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่่อให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาช่วยผลักดันสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานต่อไป