คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับกระทรวงแรงงานให้ครอบคลุมผู้ประกันตน

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคม ฉบับกระทรวงแรงงาน เพราะยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้ประกันตน พร้อมผลักดัน 4 หลักการของผู้ประกันตน บรรจุไว้ในร่างกฏหมาย ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

snapshot75 snapshot68

ตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค.จำนวน 14 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบประกันสังคม เสนอร่างกฏหมายที่มีประโยชน์คุ้มครอง และเป็นหลักประกันให้กับคนทำงานอย่างแท้จริง

นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย บอกว่า ร่างกฏหมายของกระทรวงแรงงาน ยังขาดการมีส่วนร่วม และไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้ประกันตน เช่น บุคคลที่ทำงานอายุ 15 ปี ควรเข้าถึงการประกันตน รวมถึง กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่มีทายาท สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้อื่นได้

ดังนั้น จึงต้องการให้รัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายดังกล่าว และนำ 4 หลักการสำคัญ คือ ความครอบคลุม ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส การเมืองส่วนร่วมของผู้ประกันตน และความยืดหยุ่นในการบริหาร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมบรรจุไว้ในร่างกฏหมายก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งหากไม่ทบทวนจะรวบรวมรายชื่อแรงงานทั่วประเทศ จะยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันต่อไป

นายอารักษ์ พรหมมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวน ก่อนจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และให้ร่างกฏหมายนี้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง.