ข้อเสนอแก้ปัญหาเกษตรพันธสัญญา

 

ข้อเสนอแก้ปัญหาเกษตรพันธสัญญา

ข่าว Thai PBS New ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเกษตรพันธสัญญา ยื่นข้อเสนอ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องได้รับการเยียวยาภายใน 3 เดือน จากนั้นให้ตั้งคณะทำงานกลางเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมและหนี้สินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากที่มีข้อมูลชี้ชัดว่าเกษตรพันธสัญญานอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงแล้ว ยังกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค