ขอนแก่น-สมัชชาแรงงานนอกระบบ

ข่าวจาก 77.nationchanel โดย วิทวัช โยธา

งานแถลงข่าว สมัชชาแรงงานนอกระบบ จังหวัดขอนแก่น "สุขภาพปลอดภัย อาชีพรายได้มั่นคง"

วันที่ 17 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน "แรงงานนอกระบบไม่มีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความปลอดภัย เรื่องค่าจ้าง สภาพการทำงาน การรัษาพยาบาล สิ่งเหล่านี้ทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่การทำงานในการคุ้มครองจะต้องเป็นเรื่องในระบบไตรภาคี ดังนั้น การคุ้มครองหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องเริ่มมาจากทางแรงงานนอกระบบเป็นสำคัญในการรวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะยื่นข้อเสนอต่างๆ ชี้แนะให้ทางราชการได้ช่วยสนับสนุน ทางกระทรวงแรงงานยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงและเป็นผู้สนับสนุน"