วีดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน"

องค์กรร่วมจัด มูลนิธิเอเชีย  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน

สนับสนุนโดย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

รายงานข่าว โดย นายสมหมาย ประไว และ นายมงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน